TelegrChat của tôi bị phóng to khi sử dụng điện thoại iOS

Câu hỏi: Sau khi tôi cài đặt khung chat vào website thì gặp hiện tượng cửa sổ chat bị zoom lên khi tôi bắt đầu chat, xảy ra trên iPhone. Làm sao để tôi khắc phục hiện tượng này?

Trả lời: bạn thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </header> của website. Nếu website bạn sử dụng mã nguồn WordPress bạn có thể cài plugin Insert Headers and Footers

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">

Chúc bạn thành công, nếu cần giúp đỡ vui lòng mở 1 ticket chúng tôi luôn sẵn sàng.