Hướng dẫn khai báo Nhóm khách hàng

Ở phần Nhóm khách hàng cho phép gộp thông tin của nhiều khách hàng thành một Nhóm khách hàng hưởng những chế độ riêng.

Quy trình khai báo Nhóm khách hàng

Bước 1: Vào mục Liên hệ chọn Nhóm khách hàng

Tiếp theo, bạn chọn mục Thêm vào để thêm Nhóm khách hàng

Bước 2: Điền thông tin Nhóm khách hàng mới

Bạn có thể cài đặt tên và số phần trăm mà những khách hàng trong nhóm này được nhận.

Sau đó nhấn Lưu vậy là đã hoàn thành. Bạn có thể tùy chỉnh các thông tin nhóm đã cài đặt.

Sau khi hoàn thành ở phần này, bạn có thể chọn những khách hàng nào vào Nhóm khách hàng phù hợp rồi đấy!